Šírenie zverejnených materiálov

Ak nie je v konkrétnych prípadoch uvedené inak, šírenie (kopírovanie, spracovanie, citovanie…) všetkých materiálov zverejnených na tejto stránke (svetpodlanas.org) podlieha týmto pravidlám:

Publikované materiály sú výsledkom ľudskej kultúry, a nikto voči nim nedisponuje tzv. osobnými autorskými právami. V prípade, ak si právnická alebo fyzická osoba prisvojí autorské práva na základe zákonom stanoveného poriadku, stretne sa s odplatou za krádež vo forme nepríjemnej „mystiky“, prekračujúcej rámec jurisdikcie.
Napriek tomu, každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z jemu vlastného chápania spoločenského prospechu, kopírovať a publikovať (aj na komerčné účely) tu prítomné materiály v plnom objeme alebo po častiach jemu dostupnými prostriedkami. Každý, kto používa tieto materiály pri svojej činnosti, tak pri ich neúplnom citovaní alebo pri odkazoch na nich, prijíma na seba osobnú zodpovednosť, a v prípade vytvorenia zmyslového kontextu prekrúcajúceho zmysel týchto materiálov ako celku, má šancu stretnúť sa s „mystickou“ mimoprávnou odplatou.